Through its every sentence

“Alle drie de factoren zijn vitaal, maar in veel gevallen, als je hen moet rangschikken, is de derde – hoe goed de vertaler schrijft – mogelijk de belangrijkste kwalificatie, net voor of gelijk met de tweede – hoe hij of zij het vertalen benadert, en het is de eerste die op de laatste plaats komt, aangezien kleine tekorten in een kennis van de taal, geschiedenis en cultuur mogelijk resulteren in fouten die, in een mooi geschreven, over het algemeen getrouwe versie, redelijk gemakkelijk kunnen gecorrigeerd worden, waar een verkeerde opvatting van de taak van een vertaler en, erger, een onbekwaamheid om goed te schrijven het hele boek zullen verdoemen door zijn elke zin.”
“All three factors are vital, but in many instances, if one has to rank them, the third—how well the translator writes—may be the most important qualification, followed closely or equaled by the second—how he or she approaches translating, and it is the first that comes in last place, since minor lapses in a knowledge of the language, history, and culture may result in mistakes that are, in a beautifully written, generally faithful version, fairly easily corrected, whereas a misconception of the task of the translator and, worse, an inability to write well will doom the entire book through its every sentence.”
(Lydia Davis: Some Notes on Translation and on Madame Bovary.- In: The Paris Review, no.198, 2011 Fall, p.65-96.- Zie ook hier)

Dislocaties

“Nochtans als ik opnieuw opkijk enkele minuten later, staan zij op een andere plaats, opnieuw volledig stil.”

“Yet when I look up again a few minutes later, they are in another place, again standing completely still.”

(uit Lydia Davis: The cows.- Louisville: Sarabande Books 2011 [Quarternote Chapbook Series #9]. Zie ook hier)

Landschap met signalendrama

“Een uitbarsting van woede naast de weg, een weigering om te spreken op het pad, een stilte in het dennenbos, een stilte over de oude spoorwegbrug, een poging om vriendelijk te zijn in het water, een weigering om de discussie te stoppen op de platte stenen, een schreeuw van woede op de steile vuilnishoop, een huilen in het struikgewas.”

(eigen vertaling van)

“An outburst of anger near the road, a refusal to speak on the path, a silence in the pine woods, a silence across the old railroad bridge, an attempt to be friendly in the water, a refusal to end the argument on the flat stones, a cry of anger on the steep bank of dirt, a weeping among the bushes.”

(Lydia Davis: The outing.- In: Almost no memory. Zie ook hier)